کلیه شرکت کنندگان در بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران جهت استفاده از امکانات خوابگاهی و سلف سرویس فایل زیر را مطالعه و طبق آن اقدام نمایند:

فرم درخواست خدمات

قابل توجه متقاضیان سکونت در هتل:

با هماهنگی جناب آقای دکتر آرمیده دبیر محترم اجرایی کنگره موارد مندرج در فایل ذیل هماهنگ گردیده لذا متقاضیان محترم علاوه بر امکان انتخاب اسکان در خوابگاهها میتوانند از امکانات اسکان موجود در ارومیه استفاده نمایند.

لیست هتل ها