متقاضیان برگزاری کارگاه های آموزشی می بایست فرم درخواست برگزاری کارگاه آموزشی را تکمیل و پس از الصاق فایل های لازم درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس ippc@ut.ac.ir ارسال نمایند.